Banner EN | RO ]
Despre Metadata

ACTIVITATE STATISTICĂ

   
Sector/Domeniu/Subdomeniu Se referă la principalele sectoare, domenii şi subdomenii statistice. Sectoarele sunt împărţite în domenii, iar acestea în subdomenii.
Activitatea statistică Este denumirea sub care este cunoscută cercetarea/lucrarea statistică în cauză. Cercetărilor statistice li se adaugă şi alte activităţi cum ar fi: elaborarea de lucrări de sinteză cu ajutorul datelor statistice şi rezultatelor obţinute din cercetări statistice sau surse administrative; elaborarea de clasificări şi nomenclatoare de utilitate generală; dezvoltarea Registrului statistic al întreprinderilor utilizat drept cadru pentru recensămintele şi cercetările statistice din domeniul statisticii economice; dezvoltarea de metode şi proceduri statistice şi informatice în scopul creşterii calităţii producţiei statistice.
Cadrul legal naţional Reprezintă un set de reguli, acte legale sau alte acorduri formale/ informale care desemnează responsabilitatea autorităţii pentru colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice.
Cadrul legal european Indică regulamentele specifice Uniunii Europene şi/sau normele Eurostat, alte norme, reglementări internaţionale, în cazul în care acestea există şi care au efect asupra activităţii statistice.
Obiectiv Scopul pentru care activitatea statistică este realizată, stabilit într-un program sau proiect de cercetare.
Tip activitate Indică tipul activităţii statistice desfăşurate: cercetare statistică exhaustivă, cercetare statistică prin sondaj, lucrare de analiză/sinteză, prelucrare specială a datelor statistice din diverse cercetări sau alte tipuri de compilări ale datelor din surse administrative.
Sfera de cuprindere Populaţia şi fenomenele statistice pentru care sunt colectate date şi informaţii primare.
Unitatea de observare Reprezintă entitatea de la care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primare, pentru care se construiesc statistici.
Numărul de unităţi observate Numărul de unităţi statistice care fac obiectul activităţii statistice. Acestea pot fi impărţite în unităţi de observare şi unităţi analitice şi sunt definite pe baza criteriilor: legal sau organizaţional, geografic şi în funcţie de activitatea desfăşurată.
Periodicitatea activităţii Se referă la frecvenţa cu care este realizată activitatea statistică.
Perioada de referinţă Indică perioada sau momentul de timp care constituie baza de referinţă faţă de care se raportează mărimea statistică cercetată.
Perioada de colectare/înregistrare a datelor Indică momentul sau perioada în care s-a realizat efectiv colectarea/înregistrarea datelor.
Modul de colectare a datelor Indică modalitatea de colectare a datelor primare. Nu se aplică pentru statistici derivate, compilaţii ale rezultatelor statistice.
Suportul pentru colectarea datelor Reprezintă un set de chestionare (hârtie, electronic, sau în combinaţie) ce conţin elemente şi informaţii asociate atribuite datelor.
Clase de indicatori Reprezintă grupări de indicatori care au aceleaşi atribute, aspecte, metode şi relaţii.
Termeni utilizaţi Indică elemente contextuale, specifice, ale activităţii statistice.
Profilul de prelucrare a datelor Indică nivelul/criteriul de prelucrare a datelor în profil teritorial şi/sau utilizând nomenclatoare specifice.
Periodicitatea diseminării Intervalul de timp la care sunt diseminate statisticile. Periodicitatea diseminării este întotdeauna egală sau mai mare decât periodicitatea colectării datelor.
Forma de diseminare Indică modalităţile de diseminare a datelor statistice şi a metadatelor. Majoritatea statisticilor sunt diseminate prin mai multe modalităţi: publicaţii, lucrări de sinteză, de analiză, comunicate de presă, baze de date.
Beneficiari interni Sunt indicate principalele categorii de utilizatori interni (naţionali) ai statisticilor produse.
Beneficiari externi Sunt indicate principalele categorii de utilizatori externi (din afara ţării) ai statisticilor produse.
Clasificări utilizate Prezintă clasificarile/nomenclatoarele utilizate de activitatea statistică respectivă. Termenii "clasificare" şi "nomenclator" sunt adesea folosiţi unul în locul celuilalt, chiar dacă definiţia "unui nomenclator" este mai restrânsă decât cea a unei "clasificări".
Sursa datelor Se disting tipurile de surse de date: administrative şi cercetari statistice. În cazul în care sunt compilate informaţii provenite din alte surse decât activităţile statistice realizate de INS, este indicată entitatea care furnizează datele. În cazul lucrărilor de analiză/sinteză, în care sunt compilate informaţii care provin din mai multe activităţi statistice, sunt indicate denumirile acestor activităţi.
Documente metodologice Specifică denumirea metodologiei care stă la baza realizării activităţii statistice.
Instituţia responsabilă Indică instituţia responsabilă cu realizarea activităţii statistice.
Direcţia responsabilă din INS Indică direcţia/compartimentul responsabil cu realizarea activităţii statistice.
Instituţii colaboratoare Se referă la alte instituţii care sunt implicate în realizarea activităţii statistice, diferite de instituţia responsabilă cu realizarea activităţii statistice.
An început Indică anul în care activitatea statistică s-a realizat pentru prima dată.
An sfârşit Indică anul în care activitatea statistică s-a realizat pentru ultima dată. Este indicat pentru activităţile statistice care nu se mai efectuează.
Calitatea rezultatelor Reprezintă măsura în care datele statistice satisfac cerinţele impuse: relevanţă, acurateţe, oportunitatea și punctualitatea diseminării rezultatelor, accesibilitatea şi claritatea informaţiilor, comparabilitate şi coerenţă.
Scurt istoric Prezintă informaţii despre istoria activităţii statistice.
Observaţii Conţine informaţii asupra modificărilor apărute în metodologia activităţii statistice de-a lungul timpului. Este indicată şi denumirea activităţii statistice cu care/pe care o continuă.
Data ultimei actualizări Reprezintă ultima dată calendaristică în care elemente ale informaţiilor prezentate au fost inserate sau modificate în baza de date.

INDICATOR/CONCEPT/TERMEN

   
Definiţie Prezintă definiţia indicatorului/conceptului/termenului utilizat în cadrul cercetării/lucrării statistice.
Indicatori/termeni corelaţi Indică alţi indicatori/termeni cu care indicatorii/termenii prezentaţi sunt în legătură.
Disponibilitate Reprezintă nivelul de agregare pentru care datele diseminate sunt disponibile.
Categorii de indicatori specifici Prezintă categoriile de indicatori carora le aparţine indicatorul (indicatori de dezvoltare durabilă, indicatori structurali, indicatori de dezvoltare rurală etc).
Activitatea statistică din care provine Indică activitatea statistică ce utilizează termenul sau din care provine indicatorul.
Sursa Este specificată sursa definiţiilor, în cazul în care acestea sunt preluate de la diferite organizaţii, organisme internaţionale, publicaţii de specialitate.
An de sfârşit Indică ultimul an pentru care indicatorul este disponibil.
Data ultimei actualizări Reprezintă ultima dată calendaristică în care elemente ale informaţiilor au fost inserate sau modificate în baza de date.

INFORMAȚII DIN BAZA DE DATE REGIO - EUROSTAT

Prezintă lista indicatorilor REGIO colectaţi conform ghidului Eurostat.

   
Instituţia care calculează indicatorul Instituția responsabilă de calculul și de conținutul indicatorului.
Domeniu/Subdomeniu REGIO Prezintă domeniul/subdomeniul în care sunt grupaţi indicatorii din baza de date REGIO.
Tabel REGIO Prezintă tabelele în care sunt afişaţi indicatorii în baza de date REGIO.
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02