Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA SOCIALĂ
Domeniu: Incluziune socială
Activitatea statistică: Indicatori de incluziune socială
Cadrul legal naţional:
Ordinul preşedintelui INS nr. 60/2007; HG  nr. 488 / 2005
Cadrul legal european:
Metodologia Eurostat de calcul al indicatorilor Leaken
Obiectiv:
Calculul indicatorilor de incluziune socială
Tip activitate: Prelucrări speciale ale datelor statistice din diverse cercetări
Sfera de cuprindere:
Populaţia totală pe diferite caracteristici şi profile demo-socio-economice
Periodicitatea activităţii: Anual
Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Modul de colectare a datelor: Preluarea datelor din alte rezultate statistice
Clase de indicatori: Demografie
Ocupare
Educaţie
Sănătate
Sărăcie
Justiţie
Termeni utilizaţi: Gospodărie
Nivel de instruire absolvit
Nivel educaţional
Statut ocupaţional
Statut profesional
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare, caracteristici demo-socio-economice ale persoanelor
Periodicitatea diseminării: Anual
Formă diseminare: Dimensiuni ale incluziunii sociale în România
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
Beneficiari interni: MMJS
UNDT
Sursa datelor:
Ancheta bugetelor de familie; Ancheta asupra calităţii vieţii

Household budget survey; Quality of  life survey
Documente metodologice:
Metodologia „Sistemul indicatorilor de incluziune socială”

Methodology: ''The system of social inclusion indicators''

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de statistică socială
An început: 2005
Data ultimei actualizări: 28.01.2019
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02