Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA ECONOMICĂ
Domeniu: Comerţ exterior
Activitatea statistică: Comertul extracomunitar cu bunuri (extra-UE)
Cadrul legal naţional:
a) Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 363/2002 referitor la Manualul metodologic privind statisticile de comerţ internaţional de mărfuri
Cadrul legal european:
a) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului
b) Regulamentul (CE) nr. 92/2010 al Comisiei din 2 februarie 2010 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimbul de date între autorităţile vamale şi autorităţile statistice naţionale, elaborarea statisticilor şi evaluarea calităţii
c)  Regulamentul (CE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimburile comerciale vizate, definiţia datelor, elaborarea statisticilor de comerţ pe caracteristici de întreprindere şi în funcţie de moneda de facturare, precum şi mărfurile sau mişcările specifice
Obiectiv:
Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Extrastat
Tip activitate: Cercetare statistică bazată pe utilizarea combinată a surselor statistice şi a datelor administrative
Numărul de unităti observate: Operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele nemembre ale Uniunii Europene
Sfera de cuprindere:
Pentru comerţul extracomunitar se cuprind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern. Se cuprind de asemenea: - importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării); - exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea activă; - exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări); - importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor).
Unitatea de observare: Operatorul economic
Periodicitatea activităţii: Lunar
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Până la 10 zile ale lunii următoare celei de referinţă, pentru operatorii economici care realizează exporturi şi/sau importuri de energie electrică şi gaze naturale (care completează chestionarele statistice COME); - la 30 zile după expirarea lunii de referinţă se primesc la INS datele centralizate de ANV din declaraţiile vamale de export şi de import
Perioada de referinţă: Luna calendaristică
Modul de colectare a datelor: Auto-înregistrare
Surse administrative
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar electronic
Clase de indicatori: Valoarea exportului (FOB) de bunuri
Valoarea importului (CIF) de bunuri
Soldul balanţei comerciale FOB-CIF
Indicii comerţului exterior
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, pe secţiuni, capitole, grupe de mărfuri conform nomenclatoarelor: Nomenclatorul Combinat (NC), Marile Categorii Economice (MCE), Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Sistemul Conturilor Naţionale (SCN), Clasificarea Produselor pe Activităţi (CPA), pe ţări şi grupe de ţări, pe judeţe şi regiuni de dezvoltare.
Periodicitatea diseminării: Anual
Lunar
Formă diseminare: Anuarul de comerţ internaţional al României
Anuarul Statistic al României
Anuarul Statistic al României - serii de timp
Buletin statistic de comerţ internaţional
Buletin Statistic Lunar
Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor
Comunicat de presă
Conferinţe de presă
România în cifre
Starea socială şi economică a României - Date statistice
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro/shop/
Beneficiari interni: BNR
CNP
GUVERN
MADR
ME
MFP
PARLAMENT
PRESEDINTIE
UNDT
Beneficiari externi: EUROSTAT
FMI
ONU
Clasificări utilizate: Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor din Economia Naţională a României
Documente metodologice:
Manual metodologic privind statisticile comerţului internaţional de mărfuri

Methodological manual on statistics of international trade in goods

Instituţia responsabilă: ANV
INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia statisticii comerţului exterior
Versiunea precedentă: Comertul extracomunitar cu bunuri (extra-UE) v. 1
Observaţii:
În anul 1990 importurile României erau calculate numai în preţuri FOB. În perioada 1991-1993 nomenclatorul utilizat pentru statistica comerţului exterior a fost Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor (nivel detaliere 6 cifre), care se află la baza Nomenclatorului Combinat (nivel detaliere la 8 cifre), utilizat începând cu anul 1994.
Primirea datelor se face în format electronic - date centralizate din declaraţii vamale de export şi de import de la Autoritatea Naţională a Vămilor; auto-înregistrare prin chestionar statistic pentru bunurile transportate prin conducte şi cablu - gaze naturale şi energie electrică

Data ultimei actualizări: 31.08.2012
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02