Banner EN | RO ]
Activitate Statistică
Sector: STATISTICA ECONOMICĂ
Domeniu: Silvicultura
Activitatea statistică: Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri
Cadrul legal naţional:
Ordinul Preşedintelui INS nr.1810/02.12.2010 pentru aprobarea "Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură"; Legea nr.46/2008 privind adoptarea Codului Silvic
Cadrul legal european:
Rezoluţia Consiliului din 15/12/1998 privind Strategia forestieră a UE; Programul Statistic European 2011, tema 4.05 Statistici forestiere
Obiectiv:
Obţinerea şi analiza datelor statistice privind: volumul de masă lemnoasǎ recoltat de către persoane juridice atestate şi de proprietari persoane fizice, suprafaţa parcursǎ cu tǎieri
Tip activitate: Cercetare statistică exhaustivă
Numărul de unităti observate: Circa 500
Sfera de cuprindere:
Ocoalele silvice care administrează suprafeţe din fondul forestier naţional şi/sau asigură servicii silvice
Unitatea de observare: Ocolul silvic
Periodicitatea activităţii: Anual
Perioada de colectare/ inregistrare a datelor: Decembrie anul anterior - ianuarie anul curent
Perioada de referinţă: Anul calendaristic precedent
Modul de colectare a datelor: Auto-înregistrare
Surse administrative
Suportul pentru colectarea datelor: Chestionar pe suport de hârtie
Clase de indicatori: Masa lemnoasă recoltată
Suprafaţa parcursă cu tăieri
Termeni utilizaţi: Curăţiri
Degajări
Elagaj artificial
Ocol silvic
Rărituri
Tăieri silvice
Profilul de prelucrare a datelor:
Naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare, judeţ
Periodicitatea diseminării: Anual
Formă diseminare: Statistica activităţilor din silvicultură în anul...
http://www.insse.ro
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
Beneficiari interni: ICAS
INL
RNP
UNDT
Beneficiari externi: EUROSTAT
FAO
Clasificări utilizate: Clasificarea activităţilor din economia naţională
Nomenclatorul unităţilor administrativ teritoriale
Documente metodologice:
Metodologia privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură

The methodology regarding the carrying out of statistical surveys in forestry

Instituţia responsabilă: INS
Direcţia responsabilă din INS: Direcţia de statistici agricole şi de mediu
Instituţii colaboratoare: ICAS
MM
RNP
An început: 1950
Scurt istoric:
În perioada 1950 - 1990, datele statistice proveneau din rapoartele statistice pentru anii respectivi. După anul 1990, sursa datelor a rămas, în general, aceeaşi,  fiind reglementată, în anul 1995, prin "Normele metodologice şi tehnice pentru completarea rapoartelor statistice nr.7b/1995, privind rapoartele statistice Silv.1, 2, 3, 4". Prin Ordinul Preşedintelui INS nr.270/2006, pentru aprobarea "Metodologiei privind realizarea cercetărilor statistice din silvicultură", s-a stabilit cadrul metodologic în acord cu normele UE. Această metodologie a fost actualizată prin Ordinul Preşedintelui INS nr.1810/2010.
Data ultimei actualizări: 08.08.2019
Descarcă Adobe Acrobat Reader
METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02